SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

4Life Transfer Factor - Informacja dla lekarzy

2024-06-07
4Life Transfer Factor - Informacja dla lekarzy

Czym jest 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula - składnik suplementów diety 4Life Transfer Factor

Suplementy diety nie służą do leczenia, ale podobnie jak żywność mogą silnie wpływać na stan zdrowia. Jeśli chcesz suplementować 4Life Transfer Factor podczas jakiegokolwiek leczenia na jakąkolwiek chorobę, skonsultuj się najpierw ze swoim lekarzem. W tym wpisie znajdziesz informacje, które pomogą lekarzowi ocenić, czy 4Life Transfer Factor jest dobrym suplementem dla Ciebie, w Twojej konkretnej sytuacji.

INFORMACJA PRZEZNACZONA DLA LEKARZY

Informacja pochodzi z PDR (Prescribers’ Digital Reference®) - publikacji przeznaczonej dla lekarzy amerykańskich.

Żródło: wpis z PDR.

 

OPIS PRODUKTU

Formuła 4Life Transfer Factor Tri-Factor łączy w sobie molekuły Transfer Factor [nazywane też po polsku "Transfer Faktorami", "czynnikami przenoszenia" lub "czynnikami Lawrensa"] uzyskane za pomocą zastrzeżonych metod filtracji z siary bydlęcej (UltraFactor XF ® i NanoFactor ® ) oraz żółtka jaja kurzego (OvoFactor ® ). 

Transfer Factor to białka i peptydy zawierające informacje specyficzne dla antygenu, które kształcą i wzmacniają układ odpornościowy oraz pomagają utrzymać równowagę układu odpornościowego.

 

OPIS TECHNICZNY

Transfer Factory to białka i peptydy, które przekazują antygenową informację immunologiczną międzykomórkowo pomiędzy dawcą a biorcą. Wspierają funkcje odpornościowe poprzez odporność komórkową ("cell-mediated immunity", CMI).

Transfer Factory niosące informację specyficzną dla antygenu są wytwarzane przez komórki jednojądrzaste i służą do wspierania i ulepszania szlaków immunologicznych (1; 2).

Transfer Factory ssaków, w tym ludzkie, to małe cząsteczki o masie od 3500 do 10 000 daltonów. (1; 2)

Transfer Factory to polipeptydy składające się z 40 do 44 aminokwasów (3) i uważa się, że mają region konserwatywny i region zmienny. Z molekularnego punktu widzenia te dwie właściwości są analogiczne do przeciwciał; jednakże funkcje czynników przenoszenia CMI różnią się prawie całkowicie od funkcji przeciwciał.

Transfer Factory o masie cząsteczkowej mniejszej niż 3500 daltonów modulują odpowiedź immunologiczną, ale nie przenoszą nadwrażliwości późnej ["delayed-type hypersensitivity", DTH]. (1) 

Transfer Factory 4Life pochodzą z ultrafiltracji siary i żółtek jaj kurzych. (4; 5)

Transfer Factory otrzymane z suszonego rozpyłowo filtratu siary bydlęcej dzielą się na dwie klasy: Transfer Factory obecne w ultrafiltracie o wartości ≤10 000 daltonów i inne związki obecne w nanofiltracie wynoszą ≤3500 daltonów.

Transfer Factory zostały po raz pierwszy odkryte w 1949 r. przez dr H. Sherwooda Lawrence'a, kiedy wykazał, że odporność komórkowa (CMI) może być przenoszona z jednej osoby na drugą poprzez ekstrakty z białych krwinek o niskiej masie cząsteczkowej.

Transfer Factory mogą przenosić DTH w określonej postaci z osoby z pozytywnym wynikiem testu skórnego na osobę z negatywnym wynikiem testu skórnego, która po przeniesieniu uzyskałaby pozytywny wynik testu na obecność tego antygenu. (6)

W kolejnym badaniu przeprowadzonym w 1955 r. Lawrence wykazał, że DTH może być przekazywana seryjnie, najpierw od osoby pozytywnej do osoby negatywnej, która uzyskała wynik pozytywny, a następnie sześć miesięcy później od drugiej osoby do innej osoby negatywnej, która następnie uzyskała wynik pozytywny. (7)

W tamtym czasie przeciwciała były w centrum badań immunologicznych i niewiele wiedziano o znaczeniu DTH i zaangażowaniu komórek T w odpowiedź immunologiczną. 

Transfer Factory promują dobre samopoczucie za pośrednictwem CMI. 

Transfer Factory są składnikami siary, pierwszego posiłku niemowlęcia. (5; 8)

Wypełniają lukę pokoleniową, przekazując CMI z matki na dziecko. (9)

 

DZIAŁANIE BIOLOGICZNE I FIZJOLOGICZNE

Preparaty z Transfer Factor zawierają ponad 200 różnych ugrupowań cząsteczek polipeptydowych o masie cząsteczkowej 

Wpływ Transfer Factorów na odporność za pośrednictwem antygenów za pośrednictwem komórek B nie jest w pełni poznany; jednakże nasze własne badania wykazały wzrost poziomu poszczególnych przeciwciał, takich jak IgA i IgG, podczas podawania 4Life Transfer Factor.

Badania kliniczne wykazały, że wyjątkowa zdolność Transfer Factorów do ekspresji DTH i promowania CMI może zostać przeniesiona z uczulonego dawcy na naiwnego biorcę. (1; 11) Ten specyficzny dla antygenu efekt jest dobrze udokumentowany i prawdopodobnie powstaje w wyniku aktywacji antygenu CD3 i/lub miejsc TCR limfocytów T, zwiększonej aktywacji makrofagów i produkcji interleukiny – co może również wzmacniać funkcję komórek NK . (1; 12;13)

Chociaż dokładny mechanizm działania nie jest znany, badania wykazały, że Transfer Factory będą wiązać się z antygenami. (1; 13) Jednakże specyficzność antygenowa „przenoszona” na biorcę odbywa się za pośrednictwem limfocytów T. (3; 13)

Obecne modele funkcji struktury sugerują, że Transfer Factory mają wiele, do ośmiu możliwych, unikalnych sekwencji aminokwasów, co pozwala, aby były specyficzne dla antygenu (1).

Transfer Factory mają również wysoce konserwatywne regiony, co umożliwia ich podawanie przez barierę gatunkową bez utraty siły działania. W rzeczywistości badania wykazały, że bydlęce Transfer Factory są strukturalnie analogiczne do Transfer Factorów pochodzenia ludzkiego i mają równoważną aktywność fizjologiczną. (14)

Potwierdza to także kilka badań, w których wykorzystano Transfer Factory ekstrahowane z bydlęcych węzłów chłonnych i siary w celu przypisania CMI określonym antygenom u zwierząt i biorców ludzi. (15; 16)

Chociaż w większości badań klinicznych z Transfer Factorami stosowano podawanie rodzicielskie, podawanie doustne również wykazało skuteczny transfer DTH i CMI do biorców. (17)

Badania zależności dawka-odpowiedź z zastosowaniem różnych dróg podawania przeprowadzono zarówno na ludziach, jak i na zwierzętach. Wyniki tych eksperymentów obalają wszelkie argumenty mówiące, że kwaśne lub enzymatyczne środowisko przewodu pokarmowego ma wpływ na doustne podawanie Transfer Factorów. (17)

 

BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTALNE

 

Aktywność komórek naturalnych zabójców (NK).

Wyizolowano komórki jednojądrzaste krwi obwodowej i połączono je od kilku zdrowych dawców. Do każdego dołka 96-studzienkowej płytki do mikromiareczkowania dodano sześćdziesiąt tysięcy komórek. Do wybranych dołków na płytce dodano różne składniki immunomodulujące, w tym 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula i rozpoczęto 48-godzinną inkubację. Pod koniec okresu inkubacji do każdej studzienki dodano 30 000 komórek K562. Do określenia wskaźnika cytotoksycznego zastosowano techniki testu MTT. Różne produkty 4Life Transfer Factor dały wskaźniki cytotoksyczne na poziomie 80-98%. Dla porównania, komórki jednojądrzaste inkubowane z IL-2 przez ten sam 48-godzinny okres dały wskaźnik cytotoksyczny na poziomie 88%.(18).

Aktywność komórek NK 4Life Transfer Factor została niedawno oceniona za pomocą techniki cytometrii przepływowej. PBMC pochodzące od sześciu zdrowych dawców wysiano na 96-dołkowe płytki w stężeniu 96 000/90 µl. UltraFactor XF rozpuszczono w PBS do 10 mg/ml i dodano do PBMC w końcowych stężeniach 10, 100 i 1000 μg/ml. Komórki K562 dodano do studzienek w ilości 4000 na 90 µl i inkubowano przez 48 godzin. Jako kontrolę pozytywną zastosowano IL-2 w stężeniu 20 ng/ml. Wyniki wykazały, że cytotoksyczność UltraFactor XF wobec komórek K562 była większa niż IL-2 u czterech z sześciu dawców i podobna do IL-2 u jednego z sześciu dawców.(19)

 

Badania nad komórkami pomocniczymi T CD4

Przeprowadzono wiele badań z użyciem zatwierdzonego przez FDA zestawu diagnostycznego do testów na komórkach CD4 T-Helper i/lub zestawu do testów T-Cell Memory (CD8), opracowywanego przez tę samą firmę. Podobnie do opisanych powyżej badań na komórkach NK, te badania ex vivo przeprowadzono na 96-studzienkowych płytkach do mikromiareczkowania, mierząc wytwarzanie ATP poprzez reakcję luminescencji opartą na lucyferazie. W teście CD4 wykorzystano komórki stymulowane fitohemaglutyniną (PHA) wyizolowane z pełnej krwi przy użyciu Dynabeads™. 18-godzinna inkubacja tych izolowanych, stymulowanych komórek CD4 z produktami 4Life Transfer Factor spowodowała modulację aktywności komórek odpornościowych, co objawiało się zmniejszeniem wytwarzania trifosforanu adenozyny (ATP) bez negatywnego wpływu na żywotność komórek. Przypuszcza się, że to zmniejszenie produkcji ATP jest wynikiem przekierowania skupienia komórek odpornościowych, zasadniczo zmniejszając rozproszenie wywołane dodaniem PHA do dołków do mikromiareczkowania.(20).

 

Wydzielnicze IgA śliny (SIgA) – badanie wstępne

Do wstępnego testu na małą skalę włączono dwadzieścia cztery osoby, które nie stosowały wcześniej suplementacji 4Life Transfer Factor. Do ostatecznej analizy włączono dwadzieścia jeden. Próbki śliny pobierano od każdego pacjenta co tydzień, mniej więcej o tej samej porze dnia i dnia tygodnia. Ślinę zbierano przez okres pięciu minut poprzez bierną ślinę, podczas gdy badani żuli kawałek Parafilm™. Próbki umieszczono na lodzie, a następnie zamrożono w temperaturze -70°C do czasu oznaczenia. Do analizy wykorzystano dostępny w handlu zestaw do oznaczania IgA w ślinie Salimetrics™. Badanym podawano 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula w 2 kapsułkach dziennie przez dwa tygodnie, a następnie przestawiano się na 4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula w 60 ml dziennie przez dodatkowe dwa tygodnie. Pod koniec czterotygodniowego okresu suplementacji grupa wykazała średni 73% wzrost wydzielania IgA w ślinie (SIgA) w porównaniu z wartością wyjściową. Co więcej, na koniec testu żaden z 21 pacjentów nie wykazał poziomu produkcji SIgA mniejszego niż wartość wyjściowa.(21).

 

Badania dobrego samopoczucia

Badanie przeprowadzone na 30 studentach wykazało, że 1×15 dni lub 2×15 dni (z dwutygodniową przerwą pomiędzy) 4Life Transfer Factor Classic podawany zgodnie z dawką na etykiecie pomogło im zachować zdrowie. W obu grupach podawanie produktu poprawiło liczbę limfocytów T CD8+ i komórek NK do zdrowszego poziomu. Szczególnie u osób, które przyjmowały produkt 2×15 dni, wykazano przedłużone utrzymanie zdrowia i poprawę markerów komórek odpornościowych w porównaniu do osób, które przyjmowały produkt przez 15 dni. W szczególności utrzymanie dobrego stanu zdrowia i poprawa markerów komórek odpornościowych utrzymywały się przez okres do trzech miesięcy po zaprzestaniu podawania produktu u osób, które przyjmowały produkt przez 2×15 dni, w porównaniu do jednego miesiąca u osób, które przyjmowały produkt przez 1×15 dni. dni. (22)

 

Bezpieczeństwo

W badaniu ostrej toksyczności szczury oceniano przez 14 dni po jednorazowym wstrzyknięciu przez zgłębnik preparatu 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula. Każdej z pięciu samic szczurów SD podano przez sondę dawkę 2000 mg/kg. Nie odnotowano zgonów związanych z leczeniem ani klinicznych objawów toksyczności. Nie wystąpiła istotna różnica w masie ciała. Podczas sekcji zwłok u żadnego ze zwierząt nie stwierdzono żadnych poważnych zmian chorobowych. Zatem uważa się, że toksyczność ostra jest większa niż 2000 mg/kg (odpowiednik dawki dla człowieka wynoszącej około 320 mg/kg). (23)

Inne podobne badanie toksyczności doustnej pojedynczej dawki przeprowadzono na myszach. Każda z sześciu samic myszy Wistar otrzymała 2000 mg/kg preparatu Tri-Factor do żucia 4Life Transfer Factor przez zgłębnik doustny i monitorowano przez 14 dni. Nie wystąpiła obserwowalna toksyczność oceniana na podstawie śmiertelności, przyrostu masy ciała, histopatologii mózgu, wątroby, nerek i płuc lub klinicznych objawów agresji, letargu, trudności w oddychaniu, biegunki, mobilności lub dreszczy. Zatem uznano, że poziom, przy którym nie obserwuje się działań niepożądanych, jest większy niż 2000 mg/kg u myszy, co odpowiada w przybliżeniu 9,7 g/dzień u ludzi. (24)

Niedawne badania toksyczności przeprowadzone przez niezależne laboratorium toksykologiczne miały na celu ocenę mutagenności i potencjału genotoksycznego UltraFactor XF (ultrafiltrat siary). Mutagenność oceniano za pomocą testu Bacterial Reverse Mutation. Wyniki wykazały, że badany wyrób nie wykazuje działania mutagennego w żadnym z badanych stężeń. Genotoksyczność oceniano za pomocą testu aberracji chromosomów ssaków. Wyniki wykazały, że badany artykuł, badany do maksymalnego zalecanego stężenia, nie wywoływał strukturalnych aberracji chromosomowych w tym układzie ssaków. Laboratorium stwierdziło, że UltraFactor XF nie jest uznawany za klastogenny w tym systemie. (25)

W badaniach toksyczności po podaniu doustnym przeprowadzonym przez to samo laboratorium toksykologiczne oceniano potencjalną toksyczność krótkoterminową i długoterminową preparatu UltraFactor XF u szczurów. Zarówno w 14-dniowych, jak i 90-dniowych badaniach dotyczących dawek wielokrotnych samce i samice szczurów Wistar otrzymywały przez zgłębnik doustny 1050, 2100 lub 4200 mg/kg masy ciała/dzień UltraFactor XF lub placebo. Wyniki wykazały, że przy żadnej podanej dawce nie wystąpiła śmiertelność. Obserwacje kliniczne nie wykazały niekorzystnego wpływu badanego artykułu na zachowanie i kondycję fizyczną zwierząt. Nie zaobserwowano nieprawidłowego przyrostu masy ciała ani spożycia pokarmu. Oceny okulistyczne i hematologiczne nie wykazały żadnego niekorzystnego wpływu badanego artykułu. Podobnie, przy żadnej podanej dawce nie zaobserwowano żadnych zmian w chemii klinicznej, patologii ogólnej, masie narządów ani histopatologii. Stwierdzono, że poziom, przy którym nie zaobserwowano działań niepożądanych był większy niż 4200 mg/kg u szczurów. Dawka ta odpowiada 40 g/dzień u ludzi (25).

Panel ekspertów składający się z toksykologów ocenił wyżej wymienione dane dotyczące toksyczności i stwierdził, że UltraFactor XF jest ogólnie uznawany za bezpieczny (GRAS). (26)

Stosowanie Transfer Factorów jest przeciwwskazane u osób otrzymujących terapię immunosupresyjną, chociaż rzeczywiste interakcje nie zostały udokumentowane. Nie oceniano stosowania czynników transferu podczas ciąży i karmienia piersią.

 

W JAKIEJ POSTACI

4Life Transfer Factor można znaleźć w następujących produktach:

4Life Transfer Factor ® Tri-Factor ® Formula
4Life ® Transfer Factor Plus ® Tri-Factor ® Formula
4Life Transfer Factor ® RioVida ® Tri-Factor ® Formula
4Life Transfer Factor ® Tri-Factor Chewable ® Formula
4Life Transfer Factor ® Classic [ tylko na bazie colostrum]
4Life Transfer Factor ® Immune Spray [niedostępny w Europie]
4Life Transfer Factor ® KBU ® [niedostępny w Europie]
4Life Transfer Factor ® Belle Vie ®
4Life Transfer Factor ® Cardio [w Europie dostępny [pod nazwą 4Life Transfer Factor ® BCV]
4Life Transfer Factor ® Collagen
4Life Transfer Factor ® GluCoach ®
4Life Transfer Factor ® MalePro ®
4Life Transfer Factor ® ReCall ®
4Life Transfer Factor Reflexion ®
4Life Transfer Factor Vista ®
Renuvo ®
RiteStart ® Mężczyźni
RiteStart ® Kobiety
RiteStart ® Dzieci i młodzież
Pre/o Biotics ®
PRO-TF ®

 

BIBLIOGRAFIA

1. Fundenberg, H. i G. Pizza. 1994, Postęp w badaniach nad lekami , tom. 42, s. 309–400.

2. Lawrence, HS i W. Borkowsjy. 1996, Bioterapia , tom. 9, s. 1–5.

3. Kirkpatrick, CH 2000, Mol Med , tom. 6, s. 332–41.

4. Hennon, W. i D. Lisonbee. Biuro UP, redaktor. 2002, 4Life Research, LC: USA.

5. Wilson, G. i G. Paddock.: UP Office, wyd., 1989, Amtron, Inc. USA.

6. Lawrence, HS 1949 , Proc Soc Exp Biol Med , tom. 71, s. 516–22.

7. Lawrence, HS 1955, J Clin Invest , tom. 34, s. 219–30.

8. Wilson, GB i in. 1988, Acta Virol, tom. 32, s. 6-18.

9. Schlesinger, JJ i HD Covelli. 1977, Lancet, tom. 2, s. 529-32.

10. Levin, AS, LE Spitler i HH Fundenberg. 1973, Annu Rev Med , tom. 24, s. 175–208,

11. Fudenberg, H. i H. Fudenberg. 1989, Ann Rev Pharmacol Toxicol , tom. 29, s. 475-516.

12. Zobacz D, S. Mason i R. Roshan. 2002, Immunol Invest , tom. 31, s. 137–53.

13. Myles, IA i in. 2017, J Leukoc Biol , tom. 101, s. 307-20.

14. Dwyer, John M. 1996, Bioterapia , tom. 9, s. 7-11.

15. Wilson, GB, RT Newell i NM Burdash. 1979, Cell Immunol , tom. 47, s. 1–18.

16. Radosevich, JK, GH Scott i GD Olson. 1985, Am J Vet Res , tom. 46, s. 875-8.

17. Kirkpatrick, CH 1996, Bioterapia , tom. 9, s. 13-6.

18. Kisielevsky, MV i EO Khalturina. 2003, niepublikowane . Centrum Badawcze Błochina Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych.

19. Vieira-Brock PLet al. 2019, plakat w Immunology. San Diego, Kalifornia.

20. 4Life Research, LLC. 2007, ustalenia niepublikowane.

21. 4Life Research, LLC. 2004, ustalenia niepublikowane.

22. Klimov, V. i E. Oganova. w Euromedica Hannover 2004. Hannover, Niemcy: 2004. s. 15–16.

23. Kabirov, KK 2009, raport niepublikowany: Uniwersytet Illinois w Chicago.

24. Burbano, Z. i G. Sarmiento. 2013. Facultad de Cicient Quimicas , Universidad de Guayaquil, Ekwador.

25. Thiel, A. i in. 2019, Reg Toxicol Pharmacol , tom. 104 s. 39-49.

26. Hauswirth, JW i in. (2019, 24 czerwca). Seattle, stan Waszyngton. AIBMR Life Sciences, Inc.

Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2024

Polecane

Transfer Factor Classic | 600 mg | 90 kaps, suplement diety 4Life, USA

Transfer Factor Classic | 600 mg | 90 kaps, suplement diety 4Life, USA

198,00 zł brutto/1szt.(2,20 zł / szt. brutto)
Transfer Factor Plus Tri-Factor - suplement diety 4Life, USA

Transfer Factor Plus Tri-Factor - suplement diety 4Life, USA

269,00 zł brutto/1szt.(2,99 zł / szt. brutto)
Transfer Factor RioVida  - 2 x 500 ml, suplement diety 4Life, USA Promocja

Transfer Factor RioVida - 2 x 500 ml, suplement diety 4Life, USA

239,00 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 262,00 zł/1szt.-8% Cena regularna: 319,00 zł brutto/1szt.-25%(0,24 zł / szt. brutto)
pixel