Darmowa dostawa od 40,00 zł

Regulamin z dnia 22.05.2018

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu internetowego superzdrowe.pl. 

Z dnia 22.05.2018

 

I. Preambuła

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego superzdrowe.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej w internecie za pośrednictwem Sklepu internetowego superzdrowe.pl i jest nieprzerwanie dostępny online w witrynie internetowej pod adresem //superzdrowe.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie w formie papierowej.

Sklep internetowy superzdrowe.pl szanuje prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w związku z tym postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Sprzedawca:

Sklep internetowy superzdrowe.pl, działający pod adresem //superzdrowe.pl jest własnością firmy Primanatura Piotr Podermański, z siedzibą w Bieńkówce 62, 34-212 Bieńkówka, woj. małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 1015394-2012.

Firma Primanatura jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej (NIP): PL 679-209-05-29. Nr Regon firmy to: 351495521.

Kontakt ze Sprzedawcą:

Integralnymi załącznikami do Regulaminu Sklepu internetowego superzdrowe.pl są:

 1. Polityka prywatności.
 2. Polityka dotycząca wykorzystania cookies.
 3. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych.
 5. Nota prawna.
 6. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zgodne z załącznikiem 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 827) wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy zgodnym z załącznikiem 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 827)

II. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. DRM (Digital rights management)- cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 5. Konto Klienta - przydzielona danemu Klientowi po dobrowolnej Rejestracji w Sklepie część sklepu internetowego (panel klienta) zawierająca bazę danych Klienta służącą do realizacji składanych zamówień, w tym także historię jego aktywności w sklepie, np. historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat za zamówienia;
 6. Pliki elektroniczne - e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w postaci pliku elektronicznego do odczytania w odpowiednim urządzeniu elektronicznym (np. komputer osobisty, czytnik e-booków itp.);
 7. Płatność internetowa - płatność on-line wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-line, np. PayPal, PayU lub innych systemów płatności on-line;
 8. Przelew tradycyjny - zapłata wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 9. Realizacja zamówienia - proces obejmujący m.in. kompletowanie zamówienia, pakowanie zamówienia, dostawę zamówienia, także za pośrednictwem przewoźników realizujących dostawę;
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu
 11. Rejestracja - jednorazowa, dobrowolna czynność polegająca na utworzeniu Konta Klienta
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 13. Saldo Klienta - funkcjonalność Sklepu zawierająca informację o zgromadzonych środkach pochodzących z nadpłat, zwrotów lub pochodzących z programów lojalnościowych lub innych akcji promocyjnych prowadzonych okresowo przez Sklep. Środki zgromadzone na Saldzie Klienta stanowią równowartość złotych polskich i umożliwiają opłacanie zamówień w Sklepie. W ramach tej funkcjonalności Klient ma dostęp do historii dokonanych operacji na środkach Salda Klienta.
 14. Sklep - sklep internetowy - serwis internetowy działający pod adresem //superzdrowe.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 15. Sprzedawca - firma Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bieńkówce 62, 34-212 Bieńkówka, woj. małopolskie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 1015394-2012; nr identyfikacji podatkowej (NIP): PL 679-209-05-29; nr Regon: 351495521, email: sklep@superzdrowe.pl, telefon: +48 12 379 4000, +48 667 94 26 44; e-mail: sklep@superzdrowe.pl, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 16. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu, oferowany do sprzedaży.
 17. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
 18. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną; użytkownikiem jest każdy podmiot, w tym Klient, Konsument oraz użytkownik niezarejestrowany (bez Konta), który korzysta z treści i funkcjonalności zawartych w Sklepie internetowym superzdrowe.pl 
 19. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru lub usługi.

III. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzenia  elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z oprogramowaniem do przeglądania zasobów sieci internetowej typu Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, akceptującym pliki typu cookies
  2. aktywnego konta poczty e-mail. 
 3. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Użytkownika prowadzącą do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci internetowej, która umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem danych osobowych Użytkownika, które mogą zostać przejęte przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik powinien korzystać z odpowiednich środków technicznych, by zminimalizować te zagrożenia, np. programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną została zawarta w Załączniku 3 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca oświadcza, że obowiązuje go kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym dostępny pod linkiem ZASADY/Kodeks Dobrych Praktyk.

IV. Usługi i towary

  1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż internetowa towarów i usług, przy czym Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia także korzystanie z usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu polegających na korzystaniu z funkcjonalności Sklepu, w szczególności polegających na:
   1. udostępnianiu do przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym w postaci bloga
   2. rejestracji klienta w Sklepie,  która następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem Rejestracji jest dobrowolne wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz dobrowolne podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
   3. prowadzeniu Konta klienta w Sklepie
   4. udostępnianiu interaktywnych formularzy umożliwiających np. kontakt ze Sprzedawcą,
   5. świadczeniu usług mailingowych - Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
   6. zamieszczaniu indywidualnych, subiektywnych wypowiedzi na temat towarów i przebiegu transakcji (np. opinii i pytań), pod warunkiem, że:
    1. Klient zamieszcza wypowiedź dobrowolnie i tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). 
    2. Klient posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
    3. wypowiedzi są zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały oraz nie zawierają treści bezprawnych,
    4. wypowiedzi nie naruszają obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  2. Informacje zawarte na stronach Sklepu, w szczególności prezentacje towarów dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie Użytkownika do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  3. Każdy towar w Sklepie pochodzi z legalnego źródła i - o ile w opisie towaru nie stwierdzono inaczej -  jest fabrycznie nowy i oryginalnie opakowany. 
  4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT,
   3. nie zawierają kosztów dostawy, w tym ewentualnych opłat celnych ponieważ koszty dostawy są zmienne i zależą od miejsca dostarczenia towaru do Klienta, typu przesyłki oraz od wartości i wielkości zamówienia. 
  5. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, chyba, że klient wybrał niestandardową formę dostawy, która wymaga indywidualnego uzgodnienia między Klientem i Sklepem.
  6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen towarów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, przy czym uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.
  8. Ze względu na specyficzny charakter plików elektronicznych, ich sprzedaż uregulowana jest w Dziale XI.

V.  Składanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklepu zamieszczane są na stronie //superzdrowe.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Klient może składać zamówienia:
  1. online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok - za pośrednictwem oprogramowania Sklepu działającego pod adresem  //superzdrowe.pl 
  2. emailowo,  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok - wysyłając email na adres email podany w linku Kontakt
  3. telefonicznie,dzwoniąc na numery telefonów podane w linku Kontakt w godzinach pracy obsługi sklepu (po godzinach pracy czynna jest automatyczna sekretarka)
 4. Aby złożone zamówienie Klienta zostało zrealizowane prawidłowo niezbędne jest:
  1. dokonanie przez niego wyboru zamawianych towarów lub usług oraz sposobu transportu,
  2. dokonanie przez niego wyboru sposobu płatności,
  3. podanie adresu dostawy a także adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (jeśli jest inny niż adres dostawy).
  4. podanie numeru telefonu kontaktowego
  5. podanie aktywnego adresu konta email.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sklep wysyła Klientowi na wskazany przez niego w zamówieniu adres email automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
 6. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. Zamówienia złożone nieprawidłowo, np. zawierające nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne dane, nie będą realizowane.
 8. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, będący specyfikacją dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów w magazynach własnych i u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail w ramach potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej bez podpisu, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 13. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej nie jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. 
 14. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
 15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym następującym po dniu:
  1. zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sklepu w przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym
  2. otrzymania potwierdzenia realizacji płatności wystawionej przez operatora płatności w przypadku płatności internetowej
  3. złożenia zamówienia w przypadku zapłaty „za pobraniem”
  4. opłacenia zamówienia w całości przez środki pochodzące z Salda Klienta
 16. W trakcie realizacji zamówienia, Sklep może wysyłać Klientowi na wskazany przez niego w zamówieniu adres email automatyczne lub ręczne informacje dotyczące zamówienia, np. zmiany statusu lub ewentualnych problemów z realizacją, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. W przypadku czasowej niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany na wskazany przez Klienta adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. O ile nie uzgodniono z Klientem inaczej, Klient ma wówczas do wyboru następujące możliwości:

  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od anulowania części zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia w całości. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od anulowania całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X.
  3. podział zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości oznacza podział na 2 lub więcej zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 18. W przypadku niedostępności towaru w magazynie Sklepu, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 5 (pięciu) dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail ) zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X. 
 19. Po realizacji pierwszego zamówienia Klientowi może zostać przyznana na wskazany czas określony Karta Stałego Klienta umożliwiająca korzystanie z rabatów w trakcie kolejnych zakupów wykonanych w czasie ważności Karty Stałego Klienta.

  1. Karta Stałego Klienta jest przyznawana przez Sklep uznaniowo.
  2. Rabaty przyznane poprzez Kartę Stałego Klienta mają charakter promocyjny i zmienny, tzn. mogą się zmieniać w okresie ważności karty zarówno w zakresie wysokości rabatu, jak i rodzaju rabatowanego towaru.
  3. Klient w każdym czasie może zrezygnować z przyznanej Karty Stałego Klienta poprzez przekazania rezygnacji z karty pisemnie mailem na adres sklep@superzdrowe.pl lub listownie na adres Sklepu: Bieńkówka 62, 34-212 Bieńkówka.

  VI. Płatności  

  1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
   1. "z dołu": gotówką przy odbiorze towaru (“za pobraniem”),
   2. "z góry": w formie przedpłaty za pośrednictwem płatności internetowej, przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu lub poprzez środki zgromadzone na Saldzie Klienta. 
  2. Dla wybranych produktów lub wybranych adresów dostaw mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności.
  3. W przypadku braku pełnej zapłaty za Towar objęty zamówieniem z opcją płatności "z góry" w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia wpłynięcia  zamówienia Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail. W przypadku jeśli Klient dokonał częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone pieniądze zostaną zwrócone Klientowi zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X. 
  4. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. 
  5. Każda transakcja w Sklepie potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. 
  6. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "gotówką przy odbiorze towaru" Klientowi, który nie odebrał wcześniej zrealizowanego zamówienia płatnego za pobraniem, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność za pobraniem" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "za pobraniem".

  VII. Zmiany w zamówieniach.

  1. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu lub anulować całe zamówienie do momentu przekazania zamówienia do pakowania. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto). Zmiany można wprowadzać mailowo lub telefonicznie (aktualne dane kontaktowe dostępne są w linku Kontakt).
  2. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o weryfikację zmienionego zamówienia. 

  VIII. Dostawy 

  1. Dostawa realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
  2. Lista dostępnych sposobów dostawy oraz lokalizacji dostaw jest aktualizowana na bieżąco i dostępna pod linkiem Dostawy zawierającym KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY.
  3. Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu na adres podany w czasie składania zamówienia.
  4. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, jeśli uniemożliwia to dokonanie dostawy lub może ją opóźnić.
  5. O ile w potwierdzeniu wpłynięcia zamówienia nie stwierdzono inaczej, koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dostawy oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link Dostawy zawierającym KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY.  
  6. Dla wybranych produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form dostawy.
  7. Sprzedawca zapewnia usługi posprzedażne w ramach reklamacji i zwrotów.

  IX. Reklamacje

  1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar i usługi bez wad.
  2. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora towaru lub usługi) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
  4. Zaleca się, aby Klient zawsze sprawdzał stan towaru w czasie dostawy. Sprawdzenie zawartości paczki w obecności doręczyciela jest bezpłatne i należy do jego obowiązków. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania i/lub jego zawartości, Klient ma prawo żądać od doręczyciela przesyłki, sporządzenia protokołu szkody. Doręczyciel ma obowiązek dysponować stosownym formularzem protokołu szkody. Pod linkiem Bezpieczne przesyłki znajdują się szczegółowe zalecenia, jak postępować w przypadku uszkodzenia przesyłki.
  5. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)Sklep przyjmuje wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu, usług świadczonych drogą elektroniczną lub niezgodności towaru z zamówieniem. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w dowolnej formie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. 
  6. O ile Klient nie umówi się ze Sklepem inaczej, przesłanie wadliwego towaru od Klienta do Sklepu jest organizowane przez Sklep na koszt Sklepu. W tym celu Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia adresu oraz najdogodniejszego terminu odbioru wadliwego towaru.
  7. Preferowaną przez Sklep formą zgłoszenia reklamacji jest zgłoszenie wygenerowane z modułu Reklamacje z Konta Klienta, który automatycznie umożliwia zorganizowanie przesyłki zwrotnej wadliwego towaru od Klienta do Sklepu na koszt sklepu.
  8. Pod linkiem Zwroty i reklamacje znajduje się pouczenie, jak postępować w przypadku reklamacji.
  9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia do Sklepu, a jeśli zostanie uznana przez Sklep za uzasadnioną, zostanie zrealizowana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jej wpłynięcia do Sklepu, chyba, że zaistnieją okoliczności uzasadniające wydłużenie powyższych terminów.

  X. Zwroty i prawo odstąpienia od umowy.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą Klientowi Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej. 
  2. Pod linkiem ZASADY/Odstąpienie od umowy znajduje sie pouczenie, jak postępować w przypadku odstąpienia od umowy w tym trybie wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość) .
  3. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. Klient Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. jako zgłoszenie online bezpośrednio z Konta Klienta generowane z modułu ZWROTY, pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pismo wysłane pocztą elektroniczną. W celu przygotowania pisma Klient może wydrukować i wypełnić wzór znajdujący się pod linkiem wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Klient Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. 
  5. W razie odstąpienia od umowy Klient Konsument zobowiązany jest zwrócić do Sklepu towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient Konsument jest zobowiązany zwrócić towar na własny koszt:
   1. osobiście do Sklepu;
   2. odsyłając towar do Sklepu.
  7. Sklep może zgodzić się ponieść koszty zwrotu. 
  8. Sklep zwróci Klientowi konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta płatność za zwracany towar, w tym zwykły koszt dostarczenia towaru Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 9 poniżej.
  9. Jeżeli Klient Konsument składając zamówienie wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów ponad koszt przesyłki zwykłej.
  10. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 
  11. Zgodnie z art. 10 Ustawy ze względu na charakter towaru Klient Konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy:
   1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy;
   2. towarów spożywczych z krótką datą ważności lub ulegających szybkiemu zepsuciu, np. olejów lnianych zimnotłoczonych
   3. towarów spożywczych, w tym suplementów diety, których opakowania zostały przez Klienta otwarte/odpieczętowane
   4. pliku elektronicznego z treściami cyfrowymi, który nie jest zapisane na nośniku materialnym po pobraniu zakupionego pliku
   5. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. indywidualnie uzgodnionej formy dostawy
   6. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  12. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zaistnienia tych okoliczności.
  13. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub na Saldo Klienta - w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta.
  14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

  XI. Zasady sprzedaży plików elektronicznych.

  1. Niniejszy dział reguluje zasady sprzedaży plików elektronicznych.
  2. Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne nie może być łączone z zamówieniem obejmującym inne towary dostępne w Sklepie. Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego pliku elektronicznego.
  3. Składając zamówienie, Klient powinien zapoznać się z opisem pliku elektronicznego, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
  4. Realizacja zamówienia zawierającego pliki elektroniczne rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
  5. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty za pliki elektroniczne:
   1. płatność internetowa,
   2. przelew tradycyjny.
  6. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku elektronicznym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  7. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku elektronicznego. Do informacji zostanie dołączona elektroniczna faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Klienta, Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.
  8. Sklep informuje, że, o ile z opisu podanego przy danym pliku elektronicznym na stronie Sklepu nie wynika nic innego:
   1. przy pierwszym otwarciu zakupionego pliku jest konieczne połączenie z Internetem,
   2. do korzystania z plików zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich - Adobe DRM konieczny jest program Adobe Digital Editions,
   3. do korzystania z plików nie zabezpieczonych Adobe DRM konieczny jest program Adobe Reader.
  9. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona Klientowi zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X. 
  10. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania płatności. 
  11. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia:
   1. jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone,
   2. do momentu pobrania przez Klienta pliku elektronicznego ze stron Sklepu.
  12. W przypadku rezygnacji z zamówienia opłaconego przez Klienta, ale nie zrealizowanego (nie pobrano opłaconego pliku) Sklep dokona zwrotu zapłaty zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X.
  13. Ze względu na charakter plików elektronicznych Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu go.
  14. Zasady korzystania z plików elektronicznych:
   1. licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko Klienta, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
   2. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych i niekomercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
   3. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego, 
  15. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych, jeżeli:
   1. pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,
   2. pobrany plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania),
   3. pobrany plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,
   4. w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwości pobrania pliku elektronicznego.
  16. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X.
  17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

  XII. Dane osobowe.

  Kwestie dotyczące danych osobowych, w szczególności wynikające z RODO, zostały uregulowane w Polityce prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

  XIII. Rozstrzyganie sporów.

  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  XIV. Postanowienia końcowe.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  2. W związku z koniecznością dostosowania do wymogów RODO, niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25.05.2018.
  3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów IT wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu, działanie siły wyższej, zmiana przepisów prawnych, wyroki sądowe, decyzje administracyjne lub zmiany wewnętrzne zmiany organizacyjne w Sklepie.
  4. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie wcześniej jednak niż moment udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu.
  5. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informację na stronie głównej Sklepu zawierającej wykaz zmian i termin ich wejścia w życie.
  6. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
  7. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu, o ile nie pozostają w sprzeczności aktualnym porządkiem prawnym.
  8. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
  9. Treść aktualnego Regulaminu oraz Regulaminów go poprzedzających może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

  Załącznik nr 1: Polityka prywatności

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.superzdrowe.pl (zwany dalej Sklepem) przez Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka i jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
   1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu internetowego superzdrowe.pl.
   2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane jest dalej w skrócie: „RODO”.
  2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego (ADO) jest Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka, e-mail: sklep@superzdrowe.pl, telefon: 667 94 26 46.
  3. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni ADO.
  4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym superzdrowe.pl odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* w celu prawidłowej realizacji Usługi, rozliczania płatności, adresowania przesyłek, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji z oraz jakości świadczonych Usług oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Administratora (wysyłka newslettera e-mail).
  5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego
  7. Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora są:
   1. operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klienta,
   2. operatorzy usług logistycznych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi logistycznej na rzecz Klienta,
   3. operatorzy usług rachunkowo księgowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi księgowej na rzecz Klienta,
   4. operatorzy płatności w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania płatności Klienta i na rzecz Klienta,
   5. operatorzy dostaw, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi dostawy na rzecz Klienta.
  8. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przez RODO oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).

  II. Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

  1. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i użytkowników Sklepu. 
  2. Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta i Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie środków technicznych, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym,  na poziomie wysokim, np:
   1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
   2. obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 8 znaków,
   3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.
  3. Podjęte przez Administratora działania w celu ochrony danych osobowych nie zwalniają Klienta i Użytkownika z indywidualnego obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną określonymi w załączniku 3 Regulaminu Sklepu. 

  III. Prawa Użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora

  1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu (loginu).
  2. W odniesieniu do Usług, które są świadczone odpłatnie wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danego produktu lub usługi.
  3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
  6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem.
  8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zakupów w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.

  Załącznik nr 2: Polityka dotycząca wykorzystania cookies

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bieńkówce.
  2. Wyjaśnienie użytych terminów:
   1. Administrator - oznacza firmę Primanatura Piotr Podermański, z siedzibą w Bieńkówce 62, 34-212 Bieńkówka, woj. małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 1015394-2012, NIP: PL 679-209-05-29, REGON: 351495521, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
   2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
   3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
   4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
   5. Serwis - oznacza stronę internetową Sklepu, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie superzdrowe.pl.
   6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

  II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   1. Konfiguracji sklepu internetowego, m.in:
    • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
    • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
    • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
    • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
    • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
    • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   6. Świadczenia usług reklamowych i popularyzacji sklepu internetowego
    • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
   7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np.:
    • i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
    • ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, w tym:
    • i) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
    • ii) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • iii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
    • iv) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np.:
    • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • ii) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
    • iii) Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
   4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie, np.:
    • i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    • ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
    • iV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
   5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, w tym:
    • i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
    • ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    • iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
    • v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
    • vi) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]
    • vii) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
   6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, w tym:
    • i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
    • ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
   7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
  3.  Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać szczegółowe zasady korzystania przez nich z plików „cookies”, w szczególności Polityka ochrony prywatności Google dostępna jest pod adresem: //www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
  4. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

  IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z którego Użytkownik korzysta.
  2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: //www.google.com/ads/preferences/.
  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

   

  ZAŁĄCZNIK NR 3: Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

  1. Mając na uwadze maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników, Administrator sklepu internetowego www.superzdrowe.pl uprzejmie przypomina Użytkownikom, że:
   1. Działanie sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
   2. Administrator Sklepu nie ma wpływu na działanie i dostępność sieci Internet.
   3. Korzystanie z komunikacji elektronicznej w sieci Internet jest narażone na ingerencję osób trzecich.
   4. Administrator Sklepu podejmuje ciągłe działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji ze Sklepem oraz usprawniające korzystanie ze Sklepu, zastrzega jednak, że nie ma możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
   5. Do najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).
   6. Każdy użytkownik korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet powinien zadbać o własne bezpieczeństwo przez:
    1. zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami
    2. przez zachowanie w poufności swojego loginu i hasła.
   7. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
   8. Użytkownik dokonujący zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. „płatności elektronicznych” powinien dodatkowo w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

  ZAŁĄCZNIK NR 4: Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych

  1. Płatności za usługi zamawiane w Sklepie można dokonać w sposób wskazany w Sklepie podczas składania zamówienia.
  2. Jednym ze sposobów dokonania płatności jest skorzystanie z usług systemów płatnosci elektronicznych, np:
   1. serwisu płatniczego Payu.pl, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, kod: 60-324, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
   2. serwisu płatniczego Przelewy24.pl, obsługiwanego przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
   3. serwisu płatniczego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. zarejestrowanego w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449
  3. Systemy płatności elektronicznych udostępniają, między innymi następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą, płatności SMS.
  4. Sklep nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje.
  5. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności systemów płatności elektronicznych są określone:
   1. w regulaminach i dostępne na stronach internetowych tych systemów:
    1. PayU - pod adresem www.payu.pl
    2. Przelewy24.pl - pod adresem www.przelewy24.pl
   2. w umowie z Użytkownikiem usługi PayPal dostępnej na stronie internetowej www.paypal.com
  6. Płatności za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
  7. Wykryte przez Administratora lub systemy płatności elektronicznyych przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
  8. Użytkownik, po wybraniu na stronie Sklepu formy płatności za Usługi poprzez wybór opcji jednego z dostępmych w Sklepie Systemów, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
   1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu płatności elektronicznych będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
   2. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu płatności elektronicznych będącego bankiem,
   3. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Systemu płatności elektronicznych
  9. Dane Użytkownika wprowadzone do formularza zlecanej transakcji są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu płatności elektronicznych za pośrednictwem Systemu płatności elektronicznych
  10. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu płatności elektronicznych zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System płatności elektronicznych, płatność może nie zostać zrealizowana.
  11. System płatności elektronicznych, przekazuje pocztą elektroniczną informację o dokonaniu płatności zarówno Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej podany w Sklepie oraz Administratorowi.
  12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Systemu płatności elektronicznych, złożone do Administratora Sklepu będą przekazywane do rozpatrzenia przez System płatności elektronicznych, na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie Systemu płatności elektronicznych (dotyczy PayU oraz Przelewy24) lub w Umowie z Użytkownikiem (dotyczy PayPal). Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności – Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem Systemu płatności elektronicznych.

  ZAŁĄCZNIK NR 5: Nota prawna

  1. Informujemy, że właściciel Sklepu, firma Primanatura Piotr Podermański, który jest usługodawcą sklepu internetowego www.superzdrowe.pl nie świadczy usług w zakresie doradztwa. W związku z powyższym udzielane przez Sklep odpowiedzi na zadawane przez Klientów Sklepu pytania, opinie, a także wszelkie publikacje zamieszczane w ramach Serwisu internetowego Sklepu, także w ramach BLOGA mają wyłącznie charakter marketingowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako forma konsultacji lekarskiej. W konsekwencji - choć firma Primanatura Piotr Podermański dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu były rzetelne i aktualne, jednak zawsze pozostaje ryzyko pojawienia się błędów, dlatego ryzyko wynikające z podejmowania decyzji na podstawie informacji zamieszczonych w Sklepie oraz ewentualna odpowiedzialność za szkodę pośrednią lub bezpośrednią (szkoda rzeczywista jak i utracone korzyści) poniesioną przez użytkownika w wyniku zastosowania się do opublikowanej w Sklepie informacji, spoczywa wyłącznie na użytkowniku stron internetowych Sklepu.
  2. Treść etykiety/ulotki dołączanej do każdego towaru ma pierwszeństwo przed informacjami zawartymi na stronach Sklepu www.superzdrowe.pl.
  3. Korzystanie lub stosowanie suplementów diety, produktów leczniczych lub innych środków i metod prezentowanych na stronach internetowych www.superzdrowe.pl, ZAWSZE wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub wykwalifikowanym terapeutą.
  4. Zawartość serwisu internetowego Sklepu www.superzdrowe.pl w całości podlega ochronie praw autorskich. Żadna część ani całość treści zawartych na stronach internetowych Sklepu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody firmy Primanatura Piotr Podermański. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części bez zgody firmy Primanatura Piotr Podermański z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. 
  5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych. znaki firmowe i towarowe lub inne zarejestrowane oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych Sklepu www.superzdrowe.pl w celu prezentacji towaru należą do ich właścicieli i podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.).
  6. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych Sklepu www.superzdrowe.pl, w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

  ZAŁĄCZNIK NR 6: Pouczenie o odstąpieniu od umowy zgodne z załącznikiem 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 827) wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy zgodnym z załącznikiem 2  do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 827)

  Niniejsze pouczenie jest przekazywane Klientowi w formie pisemnej w momencie realizacji zamówienia.

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Primanatura Piotr Podermański, Bieńkówka 62, 34-212 Bieńkówka, tel. +48 667 94 26 44, email: sklep@superzdrowe.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.superzdrowe.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Wyłączenia

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy
  2. towarów spożywczych z krótką datą ważności lub ulegających szybkiemu zepsuciu, np. olejów lnianych zimnotłoczonych
  3. towarów spożywczych, w tym suplementów diety, których opakowania zostały przez Klienta otwarte/odpieczętowane
  4. pliku elektronicznego z treściami cyfrowymi, który nie jest zapisane na nośniku materialnym po pobraniu zakupionego pliku
  5. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. indywidualnie uzgodnionej formy dostawy
  6. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  8. umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do naszego magazynu M1 Primanatury w KMC Services, ul. Komandosów 1 hala 1, 32-085 Modlniczka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zgodny z zał. 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) 

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat: Primanatura Piotr Podermański, Bieńkówka 62, 34-212 Bieńkówka, tel. +48 667 94 26 44, email: sklep@superzdrowe.pl

  – Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *)

  – Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  – Adres konsumenta(-ów)

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

  ( *) Niepotrzebne skreślić.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem superzdrowe.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRIMANATURA Piotr Podermański oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRIMANATURA Piotr Podermański oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel