Zwroty i reklamacje

Drogi Kliencie! Najprostszym i najszybszym sposobem dokonania zwrotu lub zgłoszenia reklamacji jest zalogowanie się na swoje konto Klienta, a następnie wybranie modułu ZWROTY TOWARÓW lub REKLAMACJE.

Kiedy zwrot a kiedy reklamacja

Jeśli się rozmyśliłeś i chcesz zrezygnować z zakupu towarów podlegających zwrotom, możesz zwrócić je nam bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki lub daty odbioru osobistego (tzw. odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość). Ważne, by towary były nieużywane, nieotwarte. Zobacz, które towary możesz zwracać w tym trybie: pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Jeśli stwierdziłeś wadę towaru, który otrzymałeś zgłoś nam reklamację.

Których towarów nie można u nas zwracać

Ze względów sanitarnych (ochrona zdrowia i względy higieniczne) zwrotom nie podlegają:

 • produkty żywnościowe i suplementy diety, które zostały dostarczone Klientowi w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu jednostkowym i zostały przez niego otwarte
 • ebooki i inne pliki cyfrowe, które zostały pobrane przez Klienta.

Darmowe zwroty z Pocztą Polską

A. Dane do przesyłania zwrotów i reklamacji:

Adres magazynu przyjmującego towary ze zwrotów i reklamacji:

M1 PRIMANATURY w KMC Services
ul. Komandosów 1 hala 1
32-085 Modlniczka

email:

sklep@superzdrowe.pl

telefon:

+48 667 94 26 44

samodzielna obsługa online:

wprowadzanie zwrotów online możliwe jest bezpośrednio z konta klienta: tutaj

zgłaszanie reklamacji online możliwe jest bezpośrednio z konta klientatutaj

 

B. Zwroty w trybie odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dostarczenia zakupionych towarów lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie odstąpienia od umowy samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta nie przysługuje w przypadku:

 • świadczenia usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 • jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres wskazany wyżej w punkcie A.

6. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta, o ile Klient wybrał standardową formę dostawy. Dodatkowe koszty dostaw wynikające z wyboru przez Klienta dostaw niestandardowych, np. ekspressowych, zagranicznych nie będą zwracane.

7. Sklep dokonuje zwrotu płatności w sposób uzgodniony z Klientem.

8. Koszt zwrotu towarów leży po stronie Klienta, chyba że Sklep zgodził się je ponieść.

C. Reklamacje dotyczące wad towarów

1. Sklep odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w trybie art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu sklepu, należy kierować na adres: PRIMANATURA, Piotr Podermański, 34-212 Bieńkówka 62, email: sklep@superzdrowe.pl, tel. +48 667 94 26 44.

3. Podstawą reklamacji jest przesłanie lub osobiste dostarczenie do Sklepu Towaru, który jest przedmiotem reklamacji, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. A.

4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, chyba że reklamacja wpłynęła niekompletna i konieczne jest jej uzupełnienie. W takim przypadku Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta, a czas rozpatrzenia wydłuża się o czas potrzebny Klientowi na uzupełnienie niezbędnych danych reklamacji.

5. Sklep zapewnia Klientowi darmową przesyłkę reklamowanego towaru.

D. Reklamacje dotyczące wad świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać do Sklepu reklamacje na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu i świadczenie Usług. Reklamacje można zgłaszać na adres: PRIMANATURA, Piotr Podermański, 34-212 Bieńkówka 62, email: sklep@superzdrowe.pl, tel. +48 667 94 26 44.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, o przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.

4. W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

E. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do:

 • stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem.
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), gdzie może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

a także może złożyć bezpośrednią skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej opuść tę stronę internetową. Pozostanie na stronie oznacza wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z tej technologii.
Rozumiem i zgadzam się. Zamknij.
pixel