Darmowa dostawa od 40,00 zł

Regulamin obowiązujący od 05.09.2017 do 24.05.2018

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu internetowego superzdrowe.pl.

Obowiązuje od 05.09.2017 do 24.05.2018

I. Preambuła

Niniejszy regulamin określa og ólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego superzdrowe.pl oraz spos ób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej w internecie za pośrednictwem Sklepu internetowego superzdrowe.pl i jest nieprzerwanie dostępny online w witrynie internetowej pod adresem superzdrowe.pl w spos ób umożliwiający Użytkownikom w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie w formie papierowej.

Sklep internetowy superzdrowe.pl szanuje prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um ów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w związku z tym postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsument ów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepis ów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Sprzedawca:

Sklep internetowy superzdrowe.pl, działający pod adresem //superzdrowe.pl jest własnością firmy Primanatura Piotr Podermański, z siedzibą w Bieńk ówce 62, 34-212 Bieńk ówka, woj. małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 1015394-2012.

Firma Primanatura jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej (NIP): PL 679-209-05-29. Nr Regon firmy to: 351495521.

Kontakt ze Sprzedawcą:

Integralnymi załącznikami do Regulaminu Sklepu internetowego superzdrowe.pl są:

 1. Polityka prywatności.
 2. Polityka dotycząca wykorzystania cookies.
 3. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Zasady dokonywania płatności przez użytkownik ów za pośrednictwem system ów płatności elektronicznych.
 5. Nota prawna.
 6. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zgodne z załącznikiem 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 827) wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy zgodnym z załącznikiem 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 827)

II. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. DRM (Digital rights management)- cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, kt órej przepisy szczeg ólne przyznają zdolność prawną,na rzecz kt órej zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z kt órym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w szczeg ólności dokonujący zakup ów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 5. Konto Klienta - przydzielona danemu Klientowi po dobrowolnej Rejestracji w Sklepie część sklepu internetowego (panel klienta) zawierająca bazę danych Klienta służącą do realizacji składanych zam ówień, w tym także historię jego aktywności w sklepie, np. historię zam ówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat za zam ówienia;
 6. Pliki elektroniczne - e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w postaci pliku elektronicznego do odczytania w odpowiednim urządzeniu elektronicznym (np. komputer osobisty, czytnik e-book ów itp.);
 7. Płatność internetowa - płatność on-line wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-line, np. PayPal, PayU lub innych system ów płatności on-line;
 8. Przelew tradycyjny - zapłata wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 9. Realizacja zam ówienia - proces obejmujący m.in. kompletowanie zam ówienia, pakowanie zam ówienia, dostawę zam ówienia, także za pośrednictwem przewoźnik ów realizujących dostawę;
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu
 11. Rejestracja - jednorazowa, dobrowolna czynność polegająca na utworzeniu Konta Klienta
 12. Saldo Klienta - funkcjonalność Sklepu zawierająca informację o zgromadzonych środkach pochodzących z nadpłat, zwrot ów lub pochodzących z program ów lojalnościowych lub innych akcji promocyjnych prowadzonych okresowo przez Sklep. Środki zgromadzone na Saldzie Klienta stanowią r ównowartość złotych polskich i umożliwiają opłacanie zam ówień w Sklepie. W ramach tej funkcjonalności Klient ma dostęp do historii dokonanych operacji na środkach Salda Klienta.
 13. Sklep - sklep internetowy - serwis internetowy działający pod adresem superzdrowe.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 14. Sprzedawca - firma Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bieńk ówce 62, 34-212 Bieńk ówka, woj. małopolskie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 1015394-2012; nr identyfikacji podatkowej (NIP): PL 679-209-05-29; nr Regon: 351495521, email: sklep@superzdrowe.pl, telefon: +48 12 379 4000, +48 667 94 26 44; e-mail: sklep@superzdrowe.pl, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 15. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu, oferowany do sprzedaży.
 16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
 17. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz kt órego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z kt órym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną; użytkownikiem jest każdy podmiot, w tym Klient, Konsument oraz użytkownik niezarejestrowany (bez Konta), kt óry korzysta z treści i funkcjonalności zawartych w Sklepie internetowym superzdrowe.pl
 18. Zam ówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczeg ólności rodzaj i liczbę zamawianego towaru lub usługi.

III. Postanowienia og ólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorc ów, formularzy, logotyp ów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotyp ów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towar ów, do kt órych to prawa autorskie należą do podmiot ów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w spos ób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Aby m óc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzenia elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z oprogramowaniem do przeglądania zasob ów sieci internetowej typu Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, akceptującym pliki typu cookies
  2. aktywnego konta poczty e-mail.
 3. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Użytkownika prowadzącą do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, kt óra mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczeg ólności zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa os ób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w spos ób nie zakł ócający jego funkcjonowania, w szczeg ólności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezam ówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w spos ób nieuciążliwy dla innych klient ów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w spos ób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z og ólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci internetowej, kt óra umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem danych osobowych Użytkownika, kt óre mogą zostać przejęte przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik powinien korzystać z odpowiednich środk ów technicznych, by zminimalizować te zagrożenia, np. programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną została zawarta w Załączniku 3 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca oświadcza, że obowiązuje go kodeks dobrych praktyk, o kt órym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym dostępny pod linkiem ZASADY/Kodeks Dobrych Praktyk.

IV. Usługi i towary

  1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż internetowa towar ów i usług, przy czym Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia także korzystanie z usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu polegających na korzystaniu z funkcjonalności Sklepu, w szczeg ólności polegających na:
   1. udostępnianiu do przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym w postaci bloga
   2. rejestracji klienta w Sklepie, kt óra następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem Rejestracji jest dobrowolne wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz dobrowolne podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
   3. prowadzeniu Konta klienta w Sklepie
   4. udostępnianiu interaktywnych formularzy umożliwiających np. kontakt ze Sprzedawcą,
   5. świadczeniu usług mailingowych - Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zam ówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, kt óry dokonał subskrypcji.
   6. zamieszczaniu indywidualnych, subiektywnych wypowiedzi na temat towar ów i przebiegu transakcji (np. opinii i pytań), pod warunkiem, że:
    1. Klient zamieszcza wypowiedź dobrowolnie i tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utwor ów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
    2. Klient posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczeg ólności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
    3. wypowiedzi są zredagowane w spos ób przejrzysty i zrozumiały oraz nie zawierają treści bezprawnych,
    4. wypowiedzi nie naruszają obowiązujących przepis ów prawa w tym praw podmiot ów trzecich – w szczeg ólności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać d óbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  2. Informacje zawarte na stronach Sklepu, w szczeg ólności prezentacje towar ów dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie Użytkownika do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  3. Każdy towar w Sklepie pochodzi z legalnego źr ódła i - o ile w opisie towaru nie stwierdzono inaczej - jest fabrycznie nowy i oryginalnie opakowany.
  4. Wszystkie ceny towar ów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT,
   3. nie zawierają koszt ów dostawy, w tym ewentualnych opłat celnych ponieważ koszty dostawy są zmienne i zależą od miejsca dostarczenia towaru do Klienta, typu przesyłki oraz od wartości i wielkości zam ówienia.
  5. Całkowity koszt zam ówienia (tj. cena towar ów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zam ówienia przez Klienta, chyba, że klient wybrał niestandardową formę dostawy, kt óra wymaga indywidualnego uzgodnienia między Klientem i Sklepem.
  6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zam ówienia.
  7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen towar ów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, przy czym uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towar ów w zam ówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.
  8. Ze względu na specyficzny charakter plik ów elektronicznych, ich sprzedaż uregulowana jest w Dziale XI.

V. Składanie i realizacja zam ówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towar ów i usług wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklepu zamieszczane są na stronie superzdrowe.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Złożenie przez Klienta zam ówienia w Sklepie, jest r ównoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towar ów będących przedmiotem Zam ówienia.
 3. Klient może składać zam ówienia:
  1. online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok - za pośrednictwem oprogramowania Sklepu działającego pod adresem superzdrowe.pl
  2. emailowo, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok - wysyłając email na adres email podany w linku Kontakt
  3. telefonicznie,dzwoniąc na numery telefon ów podane w linku Kontakt w godzinach pracy obsługi sklepu (po godzinach pracy czynna jest automatyczna sekretarka)
 4. Aby złożone zam ówienie Klienta zostało zrealizowane prawidłowo niezbędne jest:
  1. dokonanie przez niego wyboru zamawianych towar ów lub usług oraz sposobu transportu,
  2. dokonanie przez niego wyboru sposobu płatności,
  3. podanie adresu dostawy a także adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (jeśli jest inny niż adres dostawy).
  4. podanie numeru telefonu kontaktowego
  5. podanie aktywnego adresu konta email.
 5. Po złożeniu przez Klienta zam ówienia, Sklep wysyła Klientowi na wskazany przez niego w zam ówieniu adres email automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zam ówienia.
 6. Sklep ma prawo zwr ócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie złożenia zam ówienia.
 7. Zam ówienia złożone nieprawidłowo, np. zawierające nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne dane, nie będą realizowane.
 8. W wyniku złożonego przez Klienta zam ówienia, Sklep przesyła do Klienta potwierdzenie wpłynięcia zam ówienia, będący specyfikacją dokonanego przez Klienta zam ówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o kt órej mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zam ówienia do realizacji.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zam ówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o kt órej mowa w ust. 2, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produkt ów w magazynach własnych i u dostawc ów Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towar ów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail w ramach potwierdzenia przyjęcia zam ówienia do realizacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej bez podpisu, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar ów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 13. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej nie jest r ównoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej.
 14. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zam ówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w spos ób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zam ówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
 15. Realizacja zam ówienia rozpoczyna się nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym następującym po dniu:
  1. zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sklepu w przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym
  2. otrzymania potwierdzenia realizacji płatności wystawionej przez operatora płatności w przypadku płatności internetowej
  3. złożenia zam ówienia w przypadku zapłaty „za pobraniem”
  4. opłacenia zam ówienia w całości przez środki pochodzące z Salda Klienta
 16. W przypadku czasowej niedostępności części towar ów objętych zam ówieniem w magazynie, u dostawc ów Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zam ówienia, Klient jest niezwłocznie informowany na wskazany przez Klienta adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta o stanie zam ówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. O ile nie uzgodniono z Klientem inaczej, Klient ma w ówczas do wyboru następujące możliwości:

  1. częściowa realizacja - wyb ór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zam ówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towar ów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zam ówienia na towary niedostępne. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwr óci należność w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od anulowania części zam ówienia zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X
  2. anulowanie całości zam ówienia - wyb ór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zam ówienia w całości. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwr óci należność w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od anulowania całości zam ówienia zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X.
  3. podział zam ówienia - wyb ór przez Klienta tej możliwości oznacza podział na 2 lub więcej zam ówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zam ówienia, kt órej realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zam ówienie produkt ów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych koszt ów związanych z podziałem zam ówienia na kilka wysyłek).
 17. W przypadku niedostępności towaru w magazynie Sklepu, u dostawc ów Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zam ówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 5 (pięciu) dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail ) zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X.

VI. Płatności

 1. Płatność za zam ówiony towar może nastąpić:
  1. "z dołu": got ówką przy odbiorze towaru (“za pobraniem”),
  2. "z g óry": w formie przedpłaty za pośrednictwem płatności internetowej, przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu lub poprzez środki zgromadzone na Saldzie Klienta.
 2. Dla wybranych produkt ów lub wybranych adres ów dostaw mogą być dostępne jedynie niekt óre z form płatności.
 3. W przypadku braku pełnej zapłaty za Towar objęty zam ówieniem z opcją płatności "z g óry" w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia wpłynięcia zam ówienia Sklep anuluje złożone zam ówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail. W przypadku jeśli Klient dokonał częściowej zapłaty za zam ówienie, wpłacone pieniądze zostaną zwr ócone Klientowi zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X.
 4. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zam ówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zam ówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zam ówienia.
 5. Każda transakcja w Sklepie potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "got ówką przy odbiorze towaru" Klientowi, kt óry nie odebrał wcześniej zrealizowanego zam ówienia płatnego za pobraniem, bez względu na formę dostawy. Przywr ócenie formy dokonania zapłaty "płatność za pobraniem" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zam ówienia opłaconego w inny spos ób niż "za pobraniem".

VII. Zmiany w zam ówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmiany w zam ówieniu lub anulować całe zam ówienie do momentu przekazania zam ówienia do pakowania. Aktualny status zam ówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto). Zmiany można wprowadzać mailowo lub telefonicznie (aktualne dane kontaktowe dostępne są w linku Kontakt).
 2. Sklep ma prawo zwr ócić się do Klienta z prośbą o weryfikację zmienionego zam ówienia.

VIII. Dostawy

 1. Dostawa realizowana jest niezwłocznie, nie p óźniej niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 2. Lista dostępnych sposob ów dostawy oraz lokalizacji dostaw jest aktualizowana na bieżąco i dostępna pod linkiem Dostawy zawierającym KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY.
 3. Dostawa odbywa się w spos ób wybrany przez Klienta w zam ówieniu na adres podany w czasie składania zam ówienia.
 4. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zam ówienia, jeśli uniemożliwia to dokonanie dostawy lub może ją op óźnić.
 5. O ile w potwierdzeniu wpłynięcia zam ówienia nie stwierdzono inaczej, koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dostawy oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link Dostawy zawierającym KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY.
 6. Dla wybranych produkt ów mogą być dostępne jedynie niekt óre z form dostawy.
 7. Sprzedawca zapewnia usługi posprzedażne w ramach reklamacji i zwrot ów.

IX. Reklamacje

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar i usługi bez wad.
 2. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora towaru lub usługi) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 4. Zaleca się, aby Klient zawsze sprawdzał stan towaru w czasie dostawy. Sprawdzenie zawartości paczki w obecności doręczyciela jest bezpłatne i należy do jego obowiązk ów. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania i/lub jego zawartości, Klient ma prawo żądać od doręczyciela przesyłki, sporządzenia protokołu szkody. Doręczyciel ma obowiązek dysponować stosownym formularzem protokołu szkody. Pod linkiem Bezpieczne przesyłki znajdują się szczeg ółowe zalecenia, jak postępować w przypadku uszkodzenia przesyłki.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg ólnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z p óźn. zm.)Sklep przyjmuje wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu, usług świadczonych drogą elektroniczną lub niezgodności towaru z zam ówieniem. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w dowolnej formie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dw óch) lat od daty doręczenia towaru.
 6. O ile Klient nie um ówi się ze Sklepem inaczej, przesłanie wadliwego towaru od Klienta do Sklepu jest organizowane przez Sklep na koszt Sklepu. W tym celu Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia adresu oraz najdogodniejszego terminu odbioru wadliwego towaru.
 7. Preferowaną przez Sklep formą zgłoszenia reklamacji jest zgłoszenie wygenerowane z modułu Reklamacje z Konta Klienta, kt óry automatycznie umożliwia zorganizowanie przesyłki zwrotnej wadliwego towaru od Klienta do Sklepu na koszt sklepu.
 8. Pod linkiem Zwroty i reklamacje znajduje się pouczenie, jak postępować w przypadku reklamacji.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia do Sklepu, a jeśli zostanie uznana przez Sklep za uzasadnioną, zostanie zrealizowana niezwłocznie, nie p óźniej niż w ciągu 30 dni od jej wpłynięcia do Sklepu, chyba, że zaistnieją okoliczności uzasadniające wydłużenie powyższych termin ów.

X. Zwroty i prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsument ów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z p óźniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą Klientowi Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt ów z wyjątkiem koszt ów określonych w ust. 8 poniżej.
 2. Pod linkiem ZASADY/Odstąpienie od umowy znajduje sie pouczenie, jak postępować w przypadku odstąpienia od umowy w tym trybie wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (wz ór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość) .
 3. Termin 14-dniowy, w kt órym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient Konsument, kt óry chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. jako zgłoszenie online bezpośrednio z Konta Klienta generowane z modułu ZWROTY, pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pismo wysłane pocztą elektroniczną. W celu przygotowania pisma Klient może wydrukować i wypełnić wz ór znajdujący się pod linkiem wz ór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Klient Konsument może r ównież skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzor ów nie jest obowiązkowe.
 5. W razie odstąpienia od umowy Klient Konsument zobowiązany jest zwr ócić do Sklepu towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, p óźniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w spos ób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie p óźniej niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient Konsument jest zobowiązany zwr ócić towar na własny koszt:
  1. osobiście do Sklepu;
  2. odsyłając towar do Sklepu.
 7. Sklep może zgodzić się ponieść koszty zwrotu.
 8. Sklep zwr óci Klientowi konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta płatność za zwracany towar, w tym zwykły koszt dostarczenia towaru Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych koszt ów, o kt órych mowa w ust. 9 poniżej.
 9. Jeżeli Klient Konsument składając zam ówienie wybrał spos ób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły spos ób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego koszt ów ponad koszt przesyłki zwykłej.
 10. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 11. Zgodnie z art. 10 Ustawy ze względu na charakter towaru Klient Konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o kt órym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy;
  2. towar ów spożywczych z kr ótką datą ważności lub ulegających szybkiemu zepsuciu, np. olej ów lnianych zimnotłoczonych
  3. towar ów spożywczych, w tym suplement ów diety, kt órych opakowania zostały przez Klienta otwarte/odpieczętowane
  4. pliku elektronicznego z treściami cyfrowymi, kt óry nie jest zapisane na nośniku materialnym po pobraniu zakupionego pliku
  5. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zam ówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. indywidualnie uzgodnionej formy dostawy
  6. rzeczy, kt óre po dostarczeniu, ze względu na sw ój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w kt órej przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  8. o dostarczanie dziennik ów, periodyk ów lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 12. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie p óźniej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zaistnienia tych okoliczności.
 13. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub na Saldo Klienta - w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta.
 14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

XI. Zasady sprzedaży plik ów elektronicznych.

 1. Niniejszy dział reguluje zasady sprzedaży plik ów elektronicznych.
 2. Zam ówienie obejmujące pliki elektroniczne nie może być łączone z zam ówieniem obejmującym inne towary dostępne w Sklepie. Zam ówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego pliku elektronicznego.
 3. Składając zam ówienie, Klient powinien zapoznać się z opisem pliku elektronicznego, kt óry zawiera, opr ócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
 4. Realizacja zam ówienia zawierającego pliki elektroniczne rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 5. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty za pliki elektroniczne:
  1. płatność internetowa,
  2. przelew tradycyjny.
 6. Wszystkie ceny plik ów elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku elektronicznym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zam ówienia.
 7. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku elektronicznego. Do informacji zostanie dołączona elektroniczna faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Klienta, Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.
 8. Sklep informuje, że, o ile z opisu podanego przy danym pliku elektronicznym na stronie Sklepu nie wynika nic innego:
  1. przy pierwszym otwarciu zakupionego pliku jest konieczne połączenie z Internetem,
  2. do korzystania z plik ów zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich - Adobe DRM konieczny jest program Adobe Digital Editions,
  3. do korzystania z plik ów nie zabezpieczonych Adobe DRM konieczny jest program Adobe Reader.
 9. Jeżeli realizacja zam ówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zam ówienia, Sklep dokona Klientowi zwrotu wpłaconych środk ów na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X.
 10. Zmiany w zam ówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania płatności.
 11. Klient ma prawo do rezygnacji z zam ówienia:
  1. jeżeli zam ówienie nie zostało przez niego opłacone,
  2. do momentu pobrania przez Klienta pliku elektronicznego ze stron Sklepu.
 12. W przypadku rezygnacji z zam ówienia opłaconego przez Klienta, ale nie zrealizowanego (nie pobrano opłaconego pliku) Sklep dokona zwrotu zapłaty zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X.
 13. Ze względu na charakter plik ów elektronicznych Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu go.
 14. Zasady korzystania z plik ów elektronicznych:
  1. licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko Klienta, kt óry zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
  2. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepis ów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z p óźn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragment ów, kopii w celach komercyjnych i niekomercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błęd ów pliku.
  3. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego,
 15. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plik ów elektronicznych, jeżeli:
  1. pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,
  2. pobrany plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania),
  3. pobrany plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,
  4. w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwości pobrania pliku elektronicznego.
 16. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwr óci Klientowi należność zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X.
 17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych dział ów Regulaminu.

XII. Dane osobowe.

 1. Rejestrując się, wypełniając formularz kontaktowy lub składając zam ówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla cel ów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie niekt órych usług, w tym realizacji zam ówienia przez Sklep.
 2. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klient ów jest Sprzedawca: Primanatura Piotr Podermański, 34-212 Bieńk ówka 62.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z p óźn. zm.) zwaną dalej Ustawą w spos ób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych os ób trzecich.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klient ów w celu realizacji zam ówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych cel ów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepis ów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku jeśli jest to niezbędne do realizacji zam ówienia Klienta, dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom trzecim, z kt órym Sprzedawca zawarł umowy w trybie art. 31 Ustawy, w szczeg ólności:
  1. operatorom usług logistycznych, np. KMC Services Sp. z o.o.
  2. operatorom płatności, np. Przelewy 24, PayU, PayPal
  3. operatorom dostaw, np. firmom kurierskim DPD, DHL, UPS oraz Poczcie Polskiej
 6. Zbi ór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 8. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

XIII. Rozstrzyganie spor ów.

 1. Klient, kt óry jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposob ów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakup ów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojew ódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojew ódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może r ównież skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania spor ów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposob ów rozpatrywania spor ów, rozstrzyganie ewentualnych spor ów powstałych pomiędzy Sklepem a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepis ów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych spor ów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, kt óry nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XIV. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05.09.2017 r.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie gł ównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie kr ótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 4. Treść aktualnego Regulaminu oraz Regulamin ów go poprzedzających może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

Załącznik nr 1: Polityka prywatności

I. Postanowienia og ólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.superzdrowe.pl (zwany dalej Sklepem) przez Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienk ówka 62, 34-212 Bieńk ówka.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownik ów Sklepu superzdrowe.pl w rozumieniu przepis ów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej Ustawą jest firma Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienk ówka 62,34-212 Bieńk ówka.
 3. W celu realizacji zam ówień, w zakresie i na czas niezbędny, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim realizującym niekt óre usługi w trybie art. 31 Ustawy, a w szczeg ólności realizację dostawy zam ówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:
  1. operatorom usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klienta, w szczeg ólności firmom:
   1. IAI SA al. Piast ów 30, 71-064 Szczecin
  2. operatorom usług logistycznych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi logistycznej na rzecz Klienta, w szczeg ólności firmom:
   1. KMC Services Sp. z o.o., ul. Balicka 56, 30-149 Krak ów
  3. operatorom usług rachunkowo księgowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi księgowej na rzecz Klienta, w szczeg ólności firmom:
   1. Marek Wcisło Doradca Podatkowy 09557, 31-832 Krak ów, os.Jagiellońskie 1 pok.15
  4. operatorom płatności w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania płatności Klienta i na rzecz Klienta, w szczeg ólności firmom:
   1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60- 324, ul. Marcelińska 90
   2. PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,
   3. PayPal Polska Sp. z o.o. 00-113 Warszawa, ul. E. Plater 53
  5. operatorom dostaw, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usługi dostawy na rzecz Klienta, w szczeg ólności firmom:
   1. DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa
   2. UPS Polska Sp. z o.o. 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3
   3. DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa
   4. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – z zachowaniem przepis ów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).

II. Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

 1. Administrator dokłada szczeg ólnych starań w celu ochrony prywatności informacji mu przekazanych, a dotyczących Klient ów i użytkownik ów Sklepu.
 2. Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta i Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie środk ów technicznych, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, na poziomie wysokim, np:
  1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
  2. obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 8 znak ów,
  3. zastosowanie środk ów kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, kt óre są przesyłane w sieci publicznej.
 3. Podjęte przez Administratora działania w celu ochrony danych osobowych nie zwalniają Klienta i Użytkownika z indywidualnego obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną określonymi w załączniku 3 Regulaminu Sklepu.

III. Prawa Użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, kt óre są świadczone nieodpłatnie w spos ób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu (loginu).
 2. W odniesieniu do Usług, kt óre są świadczone odpłatnie wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zam ówienia danego produktu lub usługi.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Sklepie oraz w trakcie procesu zamawiania Usługi, przetwarzane będą przez Sklep w celu prawidłowej realizacji Usługi, rozliczania płatności, adresowania przesyłek, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji z oraz jakości świadczonych Usług, jak i w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towar ów Administratora, jeśli Klient wyraził na to dobrowolną zgodę.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania (w tym poprawiania samodzielnego za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się na Konto), a także może zwr ócić się do Administratora z żądaniem zaprzestania przetwarzania lub usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbior ów danych prowadzonych przez Administratora.

Załącznik nr 2: Polityka dotycząca wykorzystania cookies

I. Postanowienia og ólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plik ów Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bieńk ówce.
 2. Wyjaśnienie użytych termin ów:
  1. Administrator - oznacza firmę Primanatura Piotr Podermański, z siedzibą w Bieńk ówce 62, 34-212 Bieńk ówka, woj. małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 1015394-2012, NIP: PL 679-209-05-29, REGON: 351495521, kt óra świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczeg ólności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem kt órych Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partner ów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową Sklepu, pod kt órą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie superzdrowe.pl.
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, kt órego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczeg ólności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkownik ów wirus ów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z kt órej pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plik ów cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są w ówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plik ów cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, kt óre ze swojej natury wymagają plik ów cookies.

III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji sklepu internetowego, m.in:
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z kt órego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki kt órej Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczeg ólności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji proces ów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczeg ólności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczeg ólności weryfikację źr ódeł przekierowań Użytkownik ów na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczeg ólności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, kt óre pomagają zrozumieć, w jaki spos ób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych i popularyzacji sklepu internetowego
   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produkt ów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, kt óre są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np.:
   • i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   • ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  2. Zbierania og ólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, w tym:
   • i) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
   • ii) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
   • iv) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np.:
   • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • ii) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
   • iii) Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
  4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie, np.:
   • i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   • iV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
  5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwis ów społecznościowych, w tym:
   • i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   • ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   • v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   • vi) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]
   • vii) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
  6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, kt óre są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, w tym:
   • i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   • ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
  7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, kt óre są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
 3. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać szczeg ółowe zasady korzystania przez nich z plik ów „cookies”, w szczeg ólności Polityka ochrony prywatności Google dostępna jest pod adresem: //www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 4. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg ólności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

IV. Możliwości określenia warunk ów przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plik ów Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o kt órych mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczeg ólności w taki spos ób, aby blokować automatyczną obsługę plik ów cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczeg ółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plik ów cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z kt órego Użytkownik korzysta.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plik ów „cookies” przy pomocy narzędzia: //www.google.com/ads/preferences/.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, kt órej używa.
 4. Ograniczenie stosowania plik ów Cookies, może wpłynąć na niekt óre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

ZAŁĄCZNIK NR 3: Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Mając na uwadze maksymalne bezpieczeństwo Użytkownik ów, Administrator sklepu internetowego www.superzdrowe.pl uprzejmie przypomina Użytkownikom, że:
  1. Działanie sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiot ów.
  2. Administrator Sklepu nie ma wpływu na działanie i dostępność sieci Internet.
  3. Korzystanie z komunikacji elektronicznej w sieci Internet jest narażone na ingerencję os ób trzecich.
  4. Administrator Sklepu podejmuje ciągłe działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji ze Sklepem oraz usprawniające korzystanie ze Sklepu, zastrzega jednak, że nie ma możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji os ób trzecich.
  5. Do najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorc ów).
  6. Każdy użytkownik korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet powinien zadbać o własne bezpieczeństwo przez:
   1. zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami
   2. przez zachowanie w poufności swojego loginu i hasła.
  7. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
  8. Użytkownik dokonujący zakup ów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. „płatności elektronicznych” powinien dodatkowo w spos ób szczeg ólny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunk ów bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

ZAŁĄCZNIK NR 4: Zasady dokonywania płatności przez użytkownik ów za pośrednictwem system ów płatności elektronicznych

 1. Płatności za usługi zamawiane w Sklepie można dokonać w spos ób wskazany w Sklepie podczas składania zam ówienia.
 2. Jednym ze sposob ów dokonania płatności jest skorzystanie z usług system ów płatnosci elektronicznych, np:
  1. serwisu płatniczego Payu.pl, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, kod: 60-324, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
  2. serwisu płatniczego Przelewy24.pl, obsługiwanego przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
  3. serwisu płatniczego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. zarejestrowanego w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449
 3. Systemy płatności elektronicznych udostępniają, między innymi następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą, płatności SMS.
 4. Sklep nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje.
 5. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności system ów płatności elektronicznych są określone:
  1. w regulaminach i dostępne na stronach internetowych tych system ów:
   1. PayU - pod adresem www.payu.pl
   2. Przelewy24.pl - pod adresem www.przelewy24.pl
  2. w umowie z Użytkownikiem usługi PayPal dostępnej na stronie internetowej www.paypal.com
 6. Płatności za pośrednictwem system ów płatności elektronicznych mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o kt óry następuje realizacja płatności, w szczeg ólności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 7. Wykryte przez Administratora lub systemy płatności elektronicznyych przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydział ów Policji.
 8. Użytkownik, po wybraniu na stronie Sklepu formy płatności za Usługi poprzez wyb ór opcji jednego z dostępmych w Sklepie System ów, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu płatności elektronicznych będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
  2. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu płatności elektronicznych będącego bankiem,
  3. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Systemu płatności elektronicznych
 9. Dane Użytkownika wprowadzone do formularza zlecanej transakcji są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu płatności elektronicznych za pośrednictwem Systemu płatności elektronicznych
 10. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu płatności elektronicznych zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System płatności elektronicznych, płatność może nie zostać zrealizowana.
 11. System płatności elektronicznych, przekazuje pocztą elektroniczną informację o dokonaniu płatności zar ówno Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej podany w Sklepie oraz Administratorowi.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Systemu płatności elektronicznych, złożone do Administratora Sklepu będą przekazywane do rozpatrzenia przez System płatności elektronicznych, na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie Systemu płatności elektronicznych (dotyczy PayU oraz Przelewy24) lub w Umowie z Użytkownikiem (dotyczy PayPal). Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności – Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem Systemu płatności elektronicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 5: Nota prawna

 1. Informujemy, że właściciel Sklepu, firma Primanatura Piotr Podermański, kt óry jest usługodawcą sklepu internetowego www.superzdrowe.pl nie świadczy usług w zakresie doradztwa. W związku z powyższym udzielane przez Sklep odpowiedzi na zadawane przez Klient ów Sklepu pytania, opinie, a także wszelkie publikacje zamieszczane w ramach Serwisu internetowego Sklepu, także w ramach BLOGA mają wyłącznie charakter marketingowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako forma konsultacji lekarskiej. W konsekwencji - choć firma Primanatura Piotr Podermański dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu były rzetelne i aktualne, jednak zawsze pozostaje ryzyko pojawienia się błęd ów, dlatego ryzyko wynikające z podejmowania decyzji na podstawie informacji zamieszczonych w Sklepie oraz ewentualna odpowiedzialność za szkodę pośrednią lub bezpośrednią (szkoda rzeczywista jak i utracone korzyści) poniesioną przez użytkownika w wyniku zastosowania się do opublikowanej w Sklepie informacji, spoczywa wyłącznie na użytkowniku stron internetowych Sklepu.
 2. Treść etykiety/ulotki dołączanej do każdego towaru ma pierwszeństwo przed informacjami zawartymi na stronach Sklepu www.superzdrowe.pl.
 3. Korzystanie lub stosowanie suplement ów diety, produkt ów leczniczych lub innych środk ów i metod prezentowanych na stronach internetowych www.superzdrowe.pl, ZAWSZE wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub wykwalifikowanym terapeutą.
 4. Zawartość serwisu internetowego Sklepu www.superzdrowe.pl w całości podlega ochronie praw autorskich. Żadna część ani całość treści zawartych na stronach internetowych Sklepu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos ób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody firmy Primanatura Piotr Podermański. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części bez zgody firmy Primanatura Piotr Podermański z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produkt ów leczniczych. znaki firmowe i towarowe lub inne zarejestrowane oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych Sklepu www.superzdrowe.pl w celu prezentacji towaru należą do ich właścicieli i podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.).
 6. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych Sklepu www.superzdrowe.pl, w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkownik ów.

ZAŁĄCZNIK NR 6: Pouczenie o odstąpieniu od umowy zgodne z załącznikiem 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 827) wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy zgodnym z załącznikiem 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 827)

Niniejsze pouczenie jest przekazywane Klientowi w formie pisemnej w momencie realizacji zam ówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w kt órym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w kt órym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Primanatura Piotr Podermański, Bieńk ówka 62, 34-212 Bieńk ówka, tel. +48 667 94 26 44, email: sklep@superzdrowe.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo r ównież wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.superzdrowe.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wyłączenia

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o kt órym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy
 2. towar ów spożywczych z kr ótką datą ważności lub ulegających szybkiemu zepsuciu, np. olej ów lnianych zimnotłoczonych
 3. towar ów spożywczych, w tym suplement ów diety, kt órych opakowania zostały przez Klienta otwarte/odpieczętowane
 4. pliku elektronicznego z treściami cyfrowymi, kt óry nie jest zapisane na nośniku materialnym po pobraniu zakupionego pliku
 5. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zam ówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. indywidualnie uzgodnionej formy dostawy
 6. rzeczy, kt óre po dostarczeniu, ze względu na sw ój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w kt órym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 8. um ów o dostarczanie dziennik ów, periodyk ów lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych koszt ów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły spos ób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie p óźniej niż 14 dni od dnia, w kt órym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposob ów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, kt óre zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do naszego magazynu M1 Primanatury w KMC Services, ul. Komandos ów 1 hala 1, 32-085 Modlniczka niezwłocznie, a w każdym razie nie p óźniej niż 14 dni od dnia, w kt órym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w spos ób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZ óR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zgodny z zał. 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Primanatura Piotr Podermański, Bieńk ówka 62, 34-212 Bieńk ówka, tel. +48 667 94 26 44, email: sklep@superzdrowe.pl

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *)

– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

– Imię i nazwisko konsumenta(- ów)

– Adres konsumenta(- ów)

– Podpis konsumenta(- ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

( *) Niepotrzebne skreślić.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem superzdrowe.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRIMANATURA Piotr Podermański oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRIMANATURA Piotr Podermański oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel